Regulamin Tour de UEK

Do pobrania:

regulamin - napis

Regulamin „XI Tour de UEK i  II Biegu przełajowego”

Art. 1. Cel imprezy

Propagowanie sportu, w szczególności biegów i jazdy na rowerach górskich wśród uczniów, studentów i pracowników akademickich rejonu małopolski w ramach kontynuacji cyklu „Tour de UEK”. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. Przybliżenie każdemu uczestnikowi uroków sportowej rywalizacji, bez względu na wiek oraz płeć.

 

Art. 2. Termin i miejsce

13 czerwca 2015

Kampus Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – ul. Rakowicka 27

 

Art. 3. Organizator

Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Klub Uczelniany AZS UEK Kraków.

 

Art. 4. Warunki uczestnictwa

 1. Prawo do startu mają, osoby, które ukończyły 16 lat;
 2. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów);
 3. Wszyscy uczestnicy zawodów przyjeżdżają na zawody na koszt własny. Organizator nie zapewnia noclegów i wyżywienia;
 4. Wszyscy zawodnicy XI TOUR DE UEK mają obowiązek startowania w kaskach sztywnych oraz na rowerach, których stan techniczny pozwala na bezpieczną jazdę (sprawne hamulce, odpowiednie ogumienie etc);
 5. Podpisanie przez zawodnika w biurze zawodów oświadczenia o stanie zdrowia i zapoznania się z regulaminem. W przypadku zawodników niepełnoletnich warunkiem uczestnictwa jest podpisanie oświadczenia przez rodzica lub opiekuna prawnego;
 6. Kolejność wpłat decyduje o uzyskaniu pakietu startowego który zawiera pamiątkową koszulkę techniczną oraz napój . Liczba pakietów jest ograniczona .
  Odbiór odbywa się w dniu imprezy w biurze zawodów na Kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 7. Dokonanie zgłoszenia internetowego do dnia 12 czerwca 2015r  godz. 22:00 oraz wniesie opłaty startowej przelewem lub w dniu zawodów osobiście.
  Miejsce zapisu: Formularz Zapisów
 8. W szczególnych przypadkach dopuszczony jest start zawodnika młodszego niż 16 lat, pod warunkiem ciągłej opieki (ze strony rodzica lub prawnego opiekuna) w czasie wyścigu rodzic (opiekun) musi wspólnie z dzieckiem (podopiecznym) pokonywać całą trasę na rowerze w przypadku wyścigu rowerowego i bieg razem z dzieckiem,
 9. W przypadku biegów przełajowych; konieczne jest także stosowne oświadczenie na piśmie ze strony rodzica (opiekuna prawnego);
 10. Obowiązkiem każdego uczestnika zawodów jest przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu oraz przepisów sportowych wyznaczonych przez organizatora.

Art. 5 Opłata startowa:

 1. Wysokość opłaty 15zł dla wszystkich uczestników, w przypadku startu w dwóch konkurencjach należy wnieś podwójna opłatę.
 2. Wpłaty należy dokonać na konto:
 AZS LA
  Nr rachunku Bankowego: 81 2490 1044 0000 4200 5354 4803 (T-Mobile)
 3. Tytuł wpłaty: Tour de UEK – Imię Nazwisko, Data urodzenia
 4. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.
 5. Wpłaty dokonane przelewem po terminie 12 czerwca 2015 r godz 22:00. nie będą uznawane. Opłatę należy uregulować w kasie w Biurze Zawodów.
 6. Raz wniesiona opłata startowa, jak I nadpłacone kwoty, nie podlegają zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponosi organizator.
 7. Opłata nie może być wniesiona za innego zawodnika, nie może również zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę.
 8. Nie ma możliwości podpisania oświadczenia ostanie zdrowia w imieniu innej osoby.
 9. Przy odbiorze pakietu startowego należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku braku nadanego numeru startowego na liście startowej, zamieszczonej na stronie internetowej biegu, również dowód wpłaty.

W przypadku odwołania imprezy z powodu zbyt malej ilości uczestników Organizator zobowiązuje się do zwrotu kwoty.

 

Art. 6. Zasady rozgrywania zawodów

 1. Każdy zawodnik otrzyma numer startowy z czipem zwrotnym , który musi być przymocowany: z przodu koszulki w przypadku biegaczy lub z przodu roweru w przypadku rowerzystów, w taki sposób, aby był czytelny z odległości przynajmniej 10m;
 2. Czip zawarty w numerze w startowym jest warunkiem sklasyfikowania zawodnika . Podlega on bezwzględnemu zwrotowi .
 3. Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów po trasie podczas rozgrywania wyścigów;
 4. W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy. W przypadku naruszenia tego przepisu zawodnicy będą karani dyskwalifikacją;
 5. W przypadku, gdy zawodnik zjedzie/zbiegnie z trasy, powinien on powrócić na trasę wyścigu i rozpocząć wyścig w tym samym punkcie, w którym z trasy zjechał/zbiegł.

Wyścig rozgrywany będzie w następujących kategoriach:

II BIEG PRZEŁAJOWY:

 • kobiety
 • mężczyźni

XI TOUR DE UEK:

 • kobiety,
 • mężczyźni
 1. Dopuszczony jest start w jednej kategorii biegowej i jednej rowerowej, zdeklarowanej w czasie rejestracji.
 2. Podczas trwania wyścigu zawodnik nie może używać wulgarnych słów, zachowywać się w sposób niesportowy, powinien okazywać szacunek dla innych zawodników.

Art. 6. Program zawodów

II BIEG PRZEŁAJOWY

9:00-10:00 Weryfikacja biegaczy

10:30 Bieg Kobiet

11:00 Bieg Mężczyzn

11:40 UROCZYSTE OTWARCIE ZAWODÓW

11:50 Dekoracja zwycięzców II Biegu Przełajowego

XI TOUR DE UEK

10:30-11:30 Weryfikacja Kolarzy

11:40 UROCZYSTE OTWARCIE ZAWODÓW

12:30 Wyścig Kobiet

13:10 Wyścig Mężczyzn

14:00 Dekoracja zwycięzców i uroczyste zakończenie zawodów

 

Art. 7. Trasa

Pętla o długości ok.1600 m,
zróżnicowana nawierzchnia: asfalt, kostka brukowa, szuter, trawa, piasek.

Liczba okrążeń według kategorii:

II BIEG PRZEŁAJOWY:

– 1 okrążenie Kobiety

– 2 okrążenia Mężczyźni

XI TOUR DE UEK

– 3 okrążenia Kobiety,

– 6 okrążeń Mężczyźni

 

Art. 8. Zasady liczenia wyników oraz nagradzania

1      O zwycięstwie decyduje kolejność przekraczania linii mety przez zawodników po przejechaniu/przebiegnięciu wszystkich okrążeń przewidzianych w danej kategorii. Czas liczony będzie za pomocną elektronicznego pomiaru

2      W momencie zakończenia wyścigu przez zwycięzcę na trasę nie są wpuszczani już żadni zawodnicy, a ci, którzy nie przejechali/przebiegli całego dystansu zostają sklasyfikowani w kolejności dojechania/dobiegnięcia do mety, z liczbą okrążeń pozostałych do mety jako wynikiem.

3      Nagrodzeni dodatkowymi upominkami zostaną 3 zwycięzcy w następujących kategoriach :

 • Bieg : Open Kobiety , Open Mężczyźni , Studenci i Absolwenci UEK Kobiety, Studenci i Absolwenci UEK Mężczyźni
 • Tour de UEK : Open Kobiety , Open Mężczyźni

Nagrody uzależnione od pozyskanych sponsorów

Art. 9. Biuro zawodów

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, Pawilon Sportowy
(parter – przy wejściu).

Art. 10. Przepisy końcowe

1      Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZKol i PZLA.

2      Organizator nie odpowiada za wypadki spowodowane przez zawodników jak również za kradzież czy też straty w sprzęcie poniesione podczas zawodów.

3      Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom uczestniczącym w wyścigu niezbędną opiekę medyczną na czas trwania zawodów.

4      Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści oraz interpretacji niniejszego regulaminu.

5      W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym.